Obchodní a reklamační podmínky - BEIJER REF

Obchodní a reklamační podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky


společnosti BEIJER REF Czech s.r.o.,

se sídlem Obchodní 107, 251 01 Čestlice,

IČ 167 34 874

 

1. Úvodní ustanovení

                        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují právní vztahy vzniklé při prodeji zboží mezi kupujícím a firmou BEIJER REF Czech s.r.o., IČ 16734874, DIČ CZ16734874, se sídlem Obchodní 107, 251 01 Čestlice, zaps. v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241979, bankovní spojení Unicredit Bank a.s., číslo účtu 76617007/2700, telefonní spojení 379 302 111, email jako prodávajícím.

 

                        Kupujícím je jakákoliv fyzická či právnická osoba, se kterou prodávající uzavřel smlouvu na dodávku zboží dle níže uvedených podmínek.

 

                        Uzavřením smlouvy nebo převzetím zboží podle dodacího listu kupující vyjadřuje současně svůj souhlas s těmito VOP.  Změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto VOP musí být sjednány písemně. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení smlouvy.

 

2. Předmět

                        Prodej zboží - výrobků a materiálů podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku podle seznamu dodávaného zboží prodávajícím, který je součástí platného ceníku zboží. Předmět smlouvy, co do rozsahu dodávky bude specifikován v jednotlivých případech objednávkami kupujícího potvrzenými prodávajícím.

 

3. Objednávky

                        Kupující je povinen předložit prodávajícímu písemně zpracovanou objednávku obsahující minimálně tyto údaje:

-      úplné obchodní jméno kupujícího (u fyzické osoby jméno a příjmení, u právnické osoby obchodní název včetně právní formy);

-      jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat ve smluvních vztazích

-      přesnou adresu včetně PSČ, telefonu, faxu, kontaktní e-mailové adresy apod.;

-      IČ (DIČ pokud je registrován jako plátce DPH);

-      bankovní spojení;

-      dále přesné označení předmětu dodávky, zejména druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky podle údajů uvedených v ceníku prodávajícího, množství požadovaného zboží;

-      místo převzetí zboží;

-      požadovaný termín dodání zboží; 

-      čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího;

 

                        Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu písemné potvrzení objednávky.

 

Písemná forma je zachována, je-li objednávka nebo potvrzení objednávky zasláno prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní e-mailové adresy sdělené druhé straně na kontaktní e-mailovou adresu sdělenou druhou stranou. Prodávající a kupující netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní e-mailové adresy jsou závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

 

4. Termín plnění

                        Není-li doba plnění v jednotlivé objednávce dohodnuta, považuje se za lhůtu plnění lhůta přiměřená s přihlédnutím k povaze zboží a místu dodání. Prodávající dodá zboží, které je na skladě ihned, v pracovní době 7.00 - 16.30 hodin, po domluvě s kupujícím i mimo tuto dobu, popř. zboží dodá poštou nebo zasilatelskou službou.

 

5. Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

                        Prodávající si ke zboží vyhrazuje vlastnické právo ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku. Kupující se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, případně od smluvního přepravce, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.

 

6. Cena zboží a platební podmínky

                        Kupní cena je stanovena podle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách http://www.beijerref.cz platného ke dni uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.  Ceny zboží neuvedeného v ceníku prodávajícího se stanovují dohodou.

Takto stanovené ceny jsou uváděny FCO sklad prodávajícího v Plzni, Brně, Praze, a to bez DPH, dopravného, poštovného a  balného. Tyto položky bude prodávající kupujícímu účtovat samostatně; DPH bude připočtena  v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

 

                        Cena zboží, fakturovaných obalů a služeb je splatná v termínu dohodnutém prodávajícím a kupujícím ve smlouvě. Pokud smlouva lhůtu splatnosti ceny neobsahuje, je cena splatná nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Zaplacením faktury nebo zálohové faktury se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího. 

 

                        Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu v případě nedodržení splatnosti vyfakturovaných částek smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 

                        Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit fakturu v termínu splatnosti.

 

                        Platby v hotovosti nesmí být v rozporu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

7. Předání zboží

                        Předání zboží se uskutečňuje podle § 2087 a násl. Občanského zákoníku.

 

                        V případě, že převzetí zboží bude stvrzeno podpisem přebírajícího, má se za to, že přebírající osoba je zmocněncem kupujícího a že jde tedy o osobu oprávněnou k tomuto úkonu ve smyslu § 430 odst. 1 Občanského zákoníku.

 

                        Není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží kupujícímu, popř. jeho předáním prvnímu přepravci. Jestliže kupující nepřijme řádně nabízené zboží nebo jiným způsobem dodávku zmaří, je prodávající oprávněn:

-         dodat zboží na náklady kupujícího do místa určení uvedeného v objednávce nebo  do sídla kupujícího;

-         uskladnit zboží. V tomto případě je dodávka splněna oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží uskladnil. V oznámení uvede prodávající druh zboží, množství, cenu, místo uskladnění a další náležitosti. Prodavající je oprávněn za uskladněné zboží účtovat skladné.

 

                        Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém termínu a místě dodání, je prodávající oprávněn požadovat v případě prodlení přesahujícího 15 kalednářních dnů smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení s převzetím zboží. 

 

                        Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

8. Obaly

                        Prodávající dodává zboží na a v transportních vratných a nevratných obalech. Za vratné obaly může prodávající požadovat zálohu.

 

                        Chladící média jsou prodávajícím dodávány ve vratných obalech (lahvích). Prodávající účtuje lahev formou zálohy včetně DPH za každý dodaný obal T12, T61, případně barel na chladivo. Každá lahev (barel) je evidována podle sériového čísla. Pokud bude lahev (barel) kupujícím vrácena zpět prodávajícímu do 3 měsíců ode dne převzetí kupujícím, vystaví prodávající dobropis. Pokud bude lahev vrácena zpět později nebo poškozena, může prodávající její převzetí a tím i vystavení dobropisu odmítnout. Lahve musí být vráceny v původním stavu a čisté, s čistým a nepoškozeným uzávěrem.

 

9. Odpovědnost za vady a za škodu

                        Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí.  

Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen zaznamenat do nákladního listu přepravce nebo do dodacího listu a písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení prohlídky. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.

 

                        Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče, v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. V reklamaci je povinen uvést druh vady, jak se vada projevuje a požadovaný způsob odstranění vady.

 

                        V případě, že kupující poruší svoji povinnost k včasné prohlídce zboží nebo oznámení vad prodávajícímu, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z vadného plnění v takovém případě nevznikají.

 

                        Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným užíváním nebo neodborným zásahem, včetně neodborného odstraňování vad. Prodávající dále neodpovídá za škodu vzniklou na zboží nebo na majetku kupujícího nebo třetí osoby vzniklé neodbornou instalací zboží, jeho neodborným užíváním nebo neodborným zásahem včetně neodborného odstraňování vad kupujícím, chybnou manipulací nebo přepravou. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé vlivem vyšší moci.

 

                        Prodávající si vyhrazuje prověřit příčinu vady dostupným způsobem, včetně prověření v laboratoři výrobce nebo třetí strany.

 

                        Kupující je povinen uskladnit zboží, u něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního zboží a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by mohl znemožnit kontrolu oznámených vad prodávajícím.

 

                        Pokud bude dodatečně zjištěno, že prodávající za vadu neodpovídá, má právo požadovat od kupujícího náhradu nákladů vynaložených na zjištění této vady.

 

Náklady spojené s prokázáním existence vad zboží formou znaleckého posudku hradí smluvní strana, která takovéto expertní posouzení zadala. V případě, že závěr externího posouzení bude svědčit v její prospěch, má tato právo na náhradu těchto nákladů.

 

 

10. Záruční doba

                        Není-li v jednotlivém případě stanoveno jinak, poskytuje prodávající za dodané zboží záruku v délce 6 měsíců od splnění dodávky převzetím zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému přepravci k přepravě kupujícímu. V případě, kdy zákazník je zároveň spotřebitel poskytuje prodávající za dodané zboží záruku v délce 24 měsíců, pokud není dohodnuto jinak.

 

                        U kondenzačních jednotek (agregátů) se v případě závady na kompresoru vztahuje tato záruka pouze na samotný kompresor.

 

                        Mezi prodávajícím a kupujícím může být sjednán garanční paušál, jehož výše je upravena ve smlouvě.

 

                        Delší záruční doba než 6 měsíců je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami za úplatu, které jsou stanoveny prodávajícím v půlročních intervalech ode dne předání a převzetí zboží dle předávacího a záručního protokolu.

 

Prodávající poskytuje záruku v délce 36 měsíců na tepelná čerpadla a 60 měsíců na klimatizace značky Inventor, pokud není stanoveno jinak. Prodloužená záruka na výrobky Inventor je poskytována za následujících podmínek:

-        montáž, uvedení do provozu a pravidelný roční servis musí provést odborná montážní firma a po provedení úkonu neprodleně zaslat montážní / servisní protokol podepsaný zákazníkem na e-mail:

-        pravidelný roční servis si zajišťuje kupující na vlastní náklad u odborné servisní společnosti, pravidelný roční servis je podmínkou prodloužené záruky

-        prodávají poskytuje pouze náhradní díl, neposkytuje náhradu za práci, dopravné atd

Záruka se nevztahuje na vady:

-        způsobené zanedbáním údržby zařízení, užíváním zařízení vymykajícím se z obvyklých podmínek provozu, neodborným servisem, nedbalostí nebo úmyslně

-        používáním zařízení kde dříve vznikla vada bez odborného servisu

-        používáním zařízení s dodatečně instalovanými díly které neodpovídají originální specifikaci

-        způsobené mechanickým poškozením, živelnou událostí, zásahem vyšší moci, krádeží, havárií, na spotřební materiál s kratší dobou životnosti - filtry atd.

 

11. Dohoda o prorogaci

                        Prodávající a kupující sjednávají podle § 89a Občanského soudního řádu, že k rozhodnutí sporu vzniklého z kupní smlouvy dle těchto VOP je v případě věcné příslušnosti okresního soudu místně příslušný Okresní soud Praha - město a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je místně příslušný Krajský soud v Praze.

 

12. Ochrana osobních údajů kupujících

Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, které bude evidovat v informačních a účetních systémech prodávajícího, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli "General Data Protection Regulation"("GDPR").

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ve smyslu čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Osobní údaje").

 

Prodávající zpracovává osobní údaje v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů při prodeji zboží a materiálů nebo při poskytování služeb, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů dle těchto VOP.

 

Prodávající vydal s účinností ke dni 25. 5. 2018 "Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti BEIJER REF Czech" dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů"), které jsou k dispozici v tištěné formě na všech pobočkách prodávajícího a na webu prodávajícího http://www.beijerref.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

Kupujícímu nebo dalším subjektům údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů náleží práva subjektu údajů, která jsou vyjmenována v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává poskytnuté údaje manuálně i automaticky, osobně (tj. prostřednictvím svých zaměstnanců a dalších zákonných zástupců) nebo prostřednictvím dalších zpracovatelů (třetích osob) podle Zásad zpracování osobních údajů.

 

Prodávající je oprávněn Osobní údaje zpracovávat po nezbytně nutnou dobu pro účely uvedené v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

Pro účely efektivní komunikace s kupujícím a případně pro účely plnění smlouvy či zákonných povinností prodávající v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje kontaktních osob kupujícího a/nebo jiných subjektů údajů uvedených ve smlouvě (např. technické kontakty, které jsou fyzickými osobami) či se jinak podílejících na plnění smlouvy. Kupující se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy .

 

Výše uvedené články o ochraně osobních údajů se pro kupujícího, který je právnickou osobou, uplatní jen v tom rozsahu, který odpovídá jeho povaze právnické osoby.

 

 

13. Závěrečné ustanovení

                        Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u fyzických osob a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

 

                        Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřeného množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatelé těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.

 

Znění VOP je k dispozici v tištěné formě na všech pobočkách prodávajícího a na webu prodávajícího http://www.beijerref.cz/obchodni-podminky/

 

Tyto VOP jsou nedílnou součástí ceníků prodávajícího.

Tyto VOP jsou účinné od 1.5.2022 a nahrazují VOP vydané dříve.

 

V Čestlicích dne 1.5.2022

 

 

Reklamační podmínky

společnosti BEIJER REF Czech s.r.o.,

se sídlem Obchodní 107, 251 01 Čestlice,

IČ 167 34 874

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto reklamační podmínky upravují právní vztahy vzniklé při prodeji zboží mezi kupujícím a firmou BEIJER REF Czech s.r.o., IČ 16734874, DIČ CZ16734874, se sídlem Obchodní 107, 251 01 Čestlice, zaps. v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241979, bankovní spojení Unicredit Bank a.s., číslo účtu 76617007/2700, telefonní spojení 379 302 111, email jako prodávajícím.

 

Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Pro vyloučení pochybností platí, že za kupní smlouvu se považuje také smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím ústně, mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

Reklamační podmínky se řídí právní úpravou obsaženou v Občanském zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační podmínky se přiměřeně použijí také v případě, kdy kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, není-li v kupní smlouvě, Reklamačních podmínkách nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

2. Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží dodávané prodávajícím je v souladu s kupní smlouvou a má jakost a vlastnosti prodávajícím nebo výrobcem popisované a vyhovuje požadavkům právních předpisů co do kvality, množství, délky případně hmotnosti uvedené v kupní smlouvě a odpovídá účelu obvyklého použití zboží.

 

V případě, že při předání má zboží porušený přepravní obal, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. Pokud bylo zboží zasláno kupujícímu prostřednictvím služby veřejného přepravce a kupující při převzetí zboží zjistí porušení přepravního obalu případně zjevné vady na zboží, musí zboží reklamovat zápisem do přepravního dokladu veřejného přepravce.

 

Pokud se kupující rozhodl nepřevzít zboží z důvodu poškozeného obalu, nebo mu zboží nebylo dodáno v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, je povinen toto nepřevzetí zboží neprodleně oznámit prodávajícímu.

 

Není-li v jednotlivém případě stanoveno jinak, poskytuje prodávající za dodané zboží záruku v délce 6 měsíců od splnění dodávky převzetím zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému přepravci k přepravě kupujícímu. V případě, kdy zákazník je zároveň spotřebitel poskytuje prodávající za dodané zboží záruku v délce 24 měsíců.

 

Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace do jejího vyřízení.

 

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, které se vyskytnou u zboží v záruční době poskytované prodávajícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem, při neodborné montáži, poškození vzniklé neodbornou instalací, neobvyklým používáním, nedodržením předepsaného technologického postupu při opravě nebo montáži, poruchami v elektrické síti, živelným pohromami nebo zásahem vyšší moci.

 

U Zboží prodávaného za nižší než běžnou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla kupní cena snížena.

 

3. Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit záruku na zboží, které má vady a bylo zakoupené u prodávajícího. Podmínkou uplatnění záruky je, aby zboží již bylo zaplaceno, nebo aby byl vystavený daňový doklad před datem splatnosti. Nelze uplatňovat záruku na zboží, u kterého je vystavený daňový doklad po datu splatnosti.

 

Má-li zboží vady, má kupující právo, pokud je možné odstranit vadu bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady, pokud to není vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat i dodání nového zboží. Pokud je kupujícímu dodáno nové zboží před ukončením reklamačního řízení, kupujícímu je zároveň vystaven daňový doklad na nové zboží. Pokud se vada týká pouze části zboží, může kupující požadovat pouze výměnu vadné části.

 

Pokud kupující neuplatní právo na výměnu vadné součásti zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu má kupující nárok i v případě, že mu prodávající nemůže dodat zboží bez vady, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Dále může požadovat přiměřenou slevu v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

 

Pokud bude reklamace vyřízena slevou z ceny zboží, bude kupujícímu částka zaslána na účet, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

4. Průběh reklamace

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit u prodávajícího ihned, jakmile se na zboží vada vyskytne. Prodávající rozhoduje o reklamaci bez zbytečného odkladu. V případě, že kupujícím je spotřebitel, musí být reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud se obě strany nedohodnou na delší době. V případě, kdy kupujícím není spotřebitel, se prodávající zavazuje řešit reklamaci v nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží dodavatelem nebo výrobcem.

 

Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího, případně na kterékoliv jeho pobočce. Při převzetí reklamovaného zboží bude kupujícímu písemně potvrzen vyplněný reklamační protokol.

 

Vyžaduje-li to povaha nebo vlastnosti zakoupeného zboží, je povinnost reklamujícího předložit doklad o odborné montáži servisem chladící nebo klimatizační techniky. Prodávající může požadovat i předložení fotodokumentace a to vždy s ohledem na danou reklamaci.

 

Pro řádné posouzení vady zboží a vyřízení reklamace je kupující při reklamaci povinen:

- dodat vadné zboží na pobočku prodávajícího

- řádně, úplně a pravdivě vyplnit reklamační protokol a doručit originál společně s reklamovaným zbožím

- doložit doklad o odborné montáži nebo servisním zásahu

 

U technologií, například u kondenzačních jednotek, kondenzátorů atd. se v případě závady vyměňuje dle § 2113 Občanského zákoníku pouze vadný díl. (např. pouze výměník, ventilátor atd.). Prodávající může reklamaci posoudit v sídle prodávajícího, případně na jeho pobočce, nebo může zboží odeslat dodavateli nebo výrobci k vyjádření.

 

Kompresory jsou vždy zaslány výrobci k posouzení reklamace. Při reklamaci dochází k nevratnému rozebrání reklamovaného kompresoru a kompresor je po provedení testů výrobcem sešrotován. V případě, že reklamace je výrobcem uznána a kupujícímu byl vydán nový kompresor, je kupujícímu vystaven opravný daňový doklad. Pokud reklamace není uznána a kupujícímu byl vydán nový kompresor a vystaven daňový doklad, kupující se zavazuje nový kompresor zaplatit. Pokud kupující požaduje vrácení kompresoru z neuznané reklamace, musí toto zmínit na reklamačním protokolu při předání k reklamaci, zároveň hradí dopravu od výrobce.

 

Prodávající může reklamaci zamítnout pokud:

- kupující reklamuje vadu, za kterou prodávající ze zákona nebo z kupní smlouvy neodpovídá

- reklamace byla uplatněna po záruční době

- je reklamováno běžné opotřebení zboží vznikající jeho používáním, nebo bylo zboží z části či zcela spotřebováno

- zboží bylo používáno jinak než obvyklým způsobem, pro které je určeno

- reklamace nebyla řádně nebo včas uplatněna

 

5. Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit znění těchto Reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

 

Znění Reklamačních podmínek je k dispozici v tištěné formě na všech pobočkách prodávajícího a na webu prodávajícího http://www.beijerref.cz/obchodni-podminky/. Zároveň jsou Reklamační podmínky vytištěné na druhé straně reklamačního protokolu.

 

Tyto Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí ceníků prodávajícího.

 

Tyto Reklamační podmínky jsou účinné od 14.11.2018 a nahrazují Reklamační podmínky vydané dříve.

 

 

V Čestlicích dne 14.11.2018

 

Napište nám

Jméno / Společnost:

Telefon:

E-mail:

Zpráva:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo:

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace